Resonic – Ny logo

Resonic – Ny logo

Logo for Delta Sigma av Resonic.

Flere identitetsprosjekter